Δομή και Οργάνωση

Το Σωματείον διοικείται υπό εννεαμελούς Συμβουλίου εκλεγομένου κατά διετίαν υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μελών συνερχομένης συνήθως κατά Ιανουάριον. Σύμβουλοι εκλέγονται ενήλικες. Οι τρεις πρώτοι επιλαχόντες είναι αναπληρωματικοί σύμβουλοι καταλαμβάνοντες τας οριστικώς κενουμένας θέσεις του Δ.Σ. Το Διοικητικόν Συμβούλιον απαρτίζουν: Ο Πρόεδρος, δύο αντιπρόεδροι (Α΄και Β΄) ο Γεν. Γραμματεύς, ο Ταμίας, ο ΄Εφορος και τα υπόλοιπα διοικητικά μέλη.

Η τρέχουσα σύνθεση του ΔΣ

Μαίρη Κεράνη Σοφιανού
Μαίρη Κεράνη ΣοφιανούΠρόεδρος
Νικόλαος Σοφιανός
Νικόλαος ΣοφιανόςΑ' Αντιπρόεδρος
Γεώργιος Σοφιανός
Γεώργιος ΣοφιανόςΒ Αντιπρόεδρος