Δομή και Οργάνωση

Το Σωματείον διοικείται υπό εννεαμελούς Συμβουλίου εκλεγομένου κατά διετίαν υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μελών συνερχομένης συνήθως κατά Ιανουάριον. Σύμβουλοι εκλέγονται ενήλικες. Οι τρεις πρώτοι επιλαχόντες είναι αναπληρωματικοί σύμβουλοι καταλαμβάνοντες τας οριστικώς κενουμένας θέσεις του Δ.Σ. Το Διοικητικόν Συμβούλιον απαρτίζουν: Ο Πρόεδρος, δύο αντιπρόεδροι (Α΄και Β΄) ο Γεν. Γραμματεύς, ο Ταμίας, ο ΄Εφορος και τα υπόλοιπα διοικητικά μέλη.

Η τρέχουσα σύνθεση του ΔΣ

Νικόλαος Α. Σοφιανός
Νικόλαος Α. ΣοφιανόςΠρόεδρος
Γεώργιος Σοφιανός
Γεώργιος ΣοφιανόςΑ' Αντιπρόεδρος
Νικόλαος Κεράνης
Νικόλαος ΚεράνηςΒ Αντιπρόεδρος