ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΙΘΑΡΑΣ: ΣΑΒΒΑΤΟ – ΚΥΡΙΑΚΗ 23 – 24 Φεβρουαρίου 2019

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΓΧΟΡΔΩΝ: ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΜΑΪΟΥ 2019

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΙΑΝΟΥ: ΣΑΒΒΑΤΟ – ΚΥΡΙΑΚΉ 11- 12 ΜΑΪΟΥ 2019

Οι Μουσικοί διαγωνισμοί «ΦΙΛΩΝΑ», οι πρώτοι στο Πανελλήνιο από το 1977, συνεχίζoυν την πορεία τους διαχωρίζοντας τη θέση τους σε σχέση με άλλους διαγωνισμούς.

Με την άψογη, από την ίδρυσή τους διοργάνωση και την ανιδιοτελή συνεργασία των Επιτροπών τους, σκιαγραφείται αξιοκρατικά η εικόνα που παρουσιάζει ο εξεταζόμενος -εκείνη τη στιγμή της εξέτασής του- γνωρίζοντάς του συγχρόνως, αν το επιθυμεί, τα σημεία βελτίωσής του για τη μελλοντική καταξίωσή του.

Οι διαγωνισμοί Ταλέντα – Βραβεία “ΦΙΛΩΝΑ” 2019, περιλαμβάνουν :

1. Διαγωνισμό ΚΙΘΑΡΑς
2. Διαγωνισμό ΠΙΑΝΟΥ
3. Διαγωνισμό ΕΓΧΟΡΔΩΝ (Βιολί – Βιόλα – Τσέλο – Κοντραμπάσο)

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 2019:

1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Στους διαγωνισμούς “ΦΙΛΩΝΑ”, μπορούν να λάβουν μέρος ΄Ελληνες ή αλλοδαποί σπουδαστές καθώς και ΄Ελληνες της Κύπρου και του Εξωτερικού.

2. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Οι διαγωνισμοί θα διεξαχθούν ενώπιον κοινού στην αίθουσα συναυλιών του Εθνικού Ωδείου, οδός Μαίζωνος 8 και Μάγερ 18 Αθήνα ( τ.κ. 10438,
τηλ.210 5233175: Μόνο για τις ημέρες της εξέτασης).

3. ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

ΚΙΘΑΡΑ: ΣΑΒΒΑΤΟ – ΚΥΡΙΑΚΉ, 23 – 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

EΓΧΟΡΔΑ: ΣΑΒΒΑΤΟ, 11 ΜΑΙΟΥ 2019.

ΠΙΑΝΟ : ΣΑΒΒΑΤΟ – ΚΥΡΙΑΚΗ, 11 – 12 ΜΑΙΟΥ 2019

Οι ακριβείς ώρες θα ανακοινωθούν προσεχώς.

4. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ:

1. Αίτηση (πατήστε εδώ) υπογεγραμμένη από το σπουδαστή ή τον κηδεμόνα, στην οποία θα αναφέρεται ότι έχει ενημερωθεί και αποδέχεται τους όρους του διαγωνισμού.
Στην Αίτηση, επίσης θα αναφέρονται:

Το όνομα, το επώνυμο του συμμετέχοντος, καθώς και το όνομα πατέρα και μητέρας. Η ηλικία του, το όνομα του Ωδείου στο οποίο φοιτά, το ονοματεπώνυμο του καθηγητού του, η τάξη στην οποία φοιτά και η κατηγορία στην οποία θέλει να διαγωνιστεί.

Σημείωση: 1η

Διαγωνιζόμενος μικρότερης ηλικίας, μπορεί να εξεταστεί σε ανώτερη της ηλικίας του κατηγορία, όχι όμως το αντίθετο.

Αποστολή:

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους (βλέπε υπόδειγμα ανωτέρω) συνοδευόμενη απαραίτητα από τα υπόλοιπα κατωτέρω δικαιολογητικά αποκλειστικά και μόνο στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@filonas.gr.

Τέλος, η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα από τα υπόλοιπα κατωτέρω δικαιολογητικά:

5. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ)

α) Λεπτομερές πρόγραμμα που θα παίξει o εξεταζόμενος.

β) Βεβαίωση του διδάσκοντος καθηγητού, μόνο για όσους διδάσκονται κατ’ οίκον,

γ) Σύντομο βιογραφικό σημείωμα σχετικό με τις μουσικές γνώσεις και τις ιδιαίτερες επιδόσεις του εξεταζόμενου στη μουσική (αφορά περισσότερο τις μεγάλες κατηγορίες). Παράκληση το βιογραφικό να είναι σε word format.

δ) Οποιοδήποτε πιστοποιητικό Δημοσίου, στο οποίο να αναφέρεται η χρονολογία γέννησης του εξεταζόμενου, καθώς και μία φωτογραφία.

Σημειώνουμε ότι κατά την ημέρα της εξέτασης θα πρέπει να προσκομιστεί επίσης πρωτότυπα βεβαίωση του διδάσκοντος καθηγητού (για εκείνους που διδάσκονται κατ’ οίκον) και ένα πιστοποιητικό γέννησης, στο οποίο θα φαίνεται η ηλικία του εξεταζόμενου.

ε) Τελευταία ημερομηνία δήλωσης του διαγωνισμού για την Κιθάρα ορίζεται η 15η Φεβρουαρίου ενώ των Διαγωνισμών Πιάνου και Εγχόρδων η 8η Μαΐου, σύμφωνα με την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών και την ημερομηνία υποβολής του e-mail.

ζ) Προϋπόθεση συμμετοχής των υποψηφίων είναι η αποδοχή όλων των όρων του διαγωνισμού, η οποία επιβεβαιώνεται με την υπογραφή του διαγωνιζόμενου (ή του κηδεμόνα του) στην αίτηση συμμετοχής του. Σημειώνουμε ότι ανεξάρτητα του ποιος υπογράφει -στην αίτηση- θα πρέπει να αναφέρεται το όνομα του εξεταζόμενου, το επίθετό του, το όνομα πατέρα και μητέρας, η κατηγορία στην οποία διαγωνίζεται, το τηλέφωνό του και η ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνσή του.

6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

Ως οικονομική υποχρέωση συμμετοχής ορίζεται το ποσόν των 40 Ευρώ για τις κατηγορίες Juniors και Α΄Κατηγορίας, το ποσό των 50 ευρώ για τις κατηγορίες Β και Γ και τέλος το ποσό των 70 ευρώ για την Δ΄κατηγορία.
Η καταβολή του ποσού θα γίνεται αποκλειστικά την ημέρα της οικείας εξέτασης.

7. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ «Μικρών Ταλέντων» : (όριο ηλικίας έως και 9ετών)

Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (Kατωτέρα : όριο ηλικίας έως και 12 ετών)

Β1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ. (‘Οριο ηλικίας έως και 14 ετών)

Β2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: (όριο ηλικίας έως και 16 ετών).

Γ1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (όριο ηλικίας έως και 19 ετών)

Γ2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ( όριο ηλικίας έως και 22 ετών)

Στην κατηγορία αυτή οι σπουδαστές δεν θα πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος.

Δ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ( Ανωτέρα Β΄: όριο ηλικίας έως και 25 ετών).

Στη Δ΄ κατηγορία γίνονται δεκτοί σπουδαστές οι οποίοι είναι ήδη πτυχιούχοι ή που φοιτούν σε προχωρημένες τάξεις Ανωτέρας. Στην κατηγορία αυτή δε γίνονται δεκτοί στο διαγωνισμό όσοι είναι διπλωματούχοι Ωδείων αναγνωρισμένων.

8. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ:

Όλοι οι υποψήφιοι κάθε κατηγορίας, και των τριών διαγωνισμών, θα πρέπει να βρίσκονται στον τόπο διεξαγωγής τους υποχρεωτικά, μισή ώρα πριν την ορισθείσα έναρξη της Κατηγορίας τους, ώστε να παραλάβουν το υλικό ενημέρωσής τους από την Γραμματεία των Διαγωνισμών. Για όποια τυχόν αλλαγή υπάρξει στο πρόγραμμα, θα ενημερωθείτε άμεσα από την ηλεκτρονική μας διεύθυνση, την ιστοσελίδα filonas.gr ή τηλεφωνικά.

Οι διαγωνιζόμενοι και των τριών διαγωνισμών θα ξεκινήσουν με την κατηγορία των «Mικρών Ταλέντων» για να ακολουθήσουν οι Α,Β,Γ και Δ΄ Κατηγορίες. Η εξέταση θα γίνει με απόλυτη αλφαβητική σειρά κάθε Κατηγορίας.

Η Κριτική Επιτροπή έχει το δικαίωμα να ακούσει ολόκληρο το πρόγραμμα ή μέρος αυτού. Οι αποφάσεις της Επιτροπής είναι αμετάκλητες. Η βαθμολογία είναι μυστική σε όλες τις φάσεις και τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν δημόσια μετά το πέρας της εξέτασης.

Η εξεταστική επιτροπή του Διαγωνισμού λαβαίνει υπ’ όψη της το αποτέλεσμα για κάθε υποψήφιο όπως το ακούει άσχετα από συνθήκες που ενδεχομένως οδήγησαν σε μια πλεονεκτικότερη ή μειονεκτικότερη εκτέλεση, από άποψη αρτιότητας και μουσικότητας της εκτέλεσης. Παράλληλα όμως λαβαίνει υπ’ όψη της και 2 ακόμα βασικά στοιχεία:

Το δυναμικό του υποψηφίου για μελλοντική πρόοδο, καθώς και την επίδραση της προσεκτικής και παιδαγωγικά κατάλληλης διδασκαλίας, μαζί με την επιμέλεια του υποψηφίου κατά τις σπουδές του, όπως τα γνωρίσματα προκύπτουν από την ακρόαση του διαγωνισμού. ΄Ολα τα κομμάτια εκτελούνται από μνήμης.

Σημείωση 1η: Δεν μπορούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό συμμετέχοντες σε προηγούμενο διαγωνισμό “ΦΙΛΩΝΑ”, αν έχουν βραβευτεί με το Α΄ Βραβείο, εκτός εάν εξετασθούν σε Κατηγορία ανώτερης βαθμίδας.

Σημείωση 2η : Ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του “ΦΙΛΩΝΑ” για οποιαδήποτε αλλαγή τυχόν υπάρξει.

Σημείωση 3η: Σε περίπτωση αναβολής ή ακυρώσεως του διαγωνισμού το σωματείο οφείλει να επιστρέψει τυχόν καταβληθέντα ποσά μεταφοράς ή διαμονής διαγωνιζομένων οι οποίοι έχουν έρθει από επαρχία, εφόσον προσκομισθούν οι ανάλογες αποδείξεις. Πέραν τούτου το σωματείο δεν έχει οποιαδήποτε άλλη οικονομική υποχρέωση (ποσά που δαπανήθηκαν για την προετοιμασία του διαγωνιζομένου κλπ).

Οι καθηγητές των συμμετασχόντων θα μπορούν να αποστείλουν φωτογραφία και βιογραφικό τους για την προβολή τους (Δείτε στην ενότητα ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ) της ιστοσελίδας μας.

Ενημερώνεστε από το filonas.gr για νεότερες πληροφορίες σε σχέση με τους διαγωνισμούς αλλά και για άλλα θέματα που σας ενδιαφέρουν. Πληροφορίες για τους Διαγωνισμούς στο τηλέφωνο 6982847346